Direct contact? 020 - 223 55 61
Menu

Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – definities

In de Algemene Voorwaarden van Het Offerteregister B.V. (hierna te noemen: Het Register) zijn enkele terugkerende begrippen opgenomen welke de volgende betekenis hebben:

1.    Platform: De digitale dienstverlening die Het Register aanbiedt op haar website.

2.    Website:  De website www.offerteregister.nl en www.offerteregister.be

3.    Het Register: De besloten vennootschap Het Offerteregister B.V. te Amsterdam met beperkte aansprakelijkheid.

4.    Diensten: De werkzaamheden en diensten die Het Register aanbiedt of uitvoert in opdracht van een klant.

5.    Klant: Een (rechts)persoon welke een overeenkomst aangaat met Het Register doormiddel van een abonnement of een andere vorm van overeenkomst.

6.    Overeenkomst: De overeenkomst welke ten grondslag ligt aan de relatie tussen Het Register en de klant en daarmee de klant toegang geeft tot een account.

7.    Gebruiker: Een gebruiker van de dienstverlening van Het Register die gekoppeld is aan een account.

8.    Account: De gebruikersnaam en het wachtwoord vormen samen met gepersonaliseerde informatie het account. Het account vormt de basis van het lidmaatschap en toegang tot het platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid                                 

2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten,   overeenkomsten en diensten geleverd door Het Register tenzij beide partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

2.2      Het Register is te allen tijde gemachtigd de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gebruiker zal minimaal één maand, voor het inwerking treden van de nieuwe voorwaarden, op de hoogte worden gesteld.

2.3      Het Register wijst eventuele algemene voorwaarden van de klant of andere voorwaarden, waarnaar verwezen wordt door de klant, uitdrukkelijk van de hand.

2.4      In geval van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en de voorwaarden zoals gesteld in de overeenkomst tussen gebruiker en Het Register, prevaleert het bepaalde in de voorwaarden van de opgestelde overeenkomst.

2.5      Indien de algemene voorwaarden nietig worden verklaard, zal Het Register nieuwe voorwaarden vaststellen ter vervanging van de nietig verklaarde bepalingen. Deze nieuwe voorwaarden zullen worden opgesteld in lijn van de nietig verklaarde voorwaarden. Overige voorwaarden overeengekomen met gebruiker en Het Register blijven te allen tijde van kracht.

2.6      De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1      Betaalde dienstverlening verzorgd door Het Register gaat in op het moment dat een  account is aangemaakt door de gebruiker.

3.2      Bij niet tijdig betalen van de factuur zal Het Register de dienstverlening (tijdelijk) stopzetten totdat de betaling van de gebruiker is ontvangen.

3.3      De looptijd van een overeenkomst is één jaar en zal na het eerste jaar stilzwijgend worden verlengd. De verlenging van de overeenkomst zal steeds gelden voor de duur van één jaar.

3.4      Indien gebruiker afziet van verlenging kan deze de dienstverlening van Het Register opzeggen tot één maand voor het aflopen van het huidige abonnement. Opzeggen kan binnen de gebruikers omgeving van het platform of middels het sturen van een email naar info@offerteregister.nl met daarin vermeld de bedrijfsgegevens.

3.5      Zowel gebruiker als Het Register zijn gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien de andere partij in gebreke blijft bij het nakomen van aangegane verplichtingen. Hiervoor dient van te voren de andere partij schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld en een redelijke termijn gegeven te zijn om alsnog aan de gestelde verplichting te voldoen.

3.6      Het Register heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, te beëindigen indien de gebruiker:

-           In faillissement of surseance verkeert;

-           Bedrijfsvoering staakt c.q. wordt opgeheven;

-           Zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en deze niet naleeft;

-           In strijd handelt met geldende wet- en regelgeving;

-           Na minimaal 2 schriftelijke waarschuwingen, wangedrag of misbruik voortzet, zoals   beschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

3.7      Het Register is in geen geval gehouden tot een betaling van enige schadevergoeding als gevolg van het beëindigen conform artikel 3.2, 3.5 en 3.6.

3.8      Na beëindiging van de overeenkomst kan gebruiker geen rechten aan de overeenkomst ontlenen. 

Artikel 4 – het platform

4.1      Het Register biedt een digitaal platform aan waarop gebruikers hun offerteaanbod en/of offertebehoefte kunnen plaatsen. De website maakt vervolgens verbanden inzichtelijk tussen vraag en aanbod en wisselt contactgegevens uit tussen partijen welke een verband hebben. Het Register biedt vanuit het platform een faciliterende rol aan. Het Register kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten naar aanleiding van de informatie aangedragen en/of ingevoerd door één van beiden of meer gebruikers.

4.2      Het Register verleent de gebruiker middels een account, voorzien van gebruikersnaam en wachtwoord, toegang tot de website en daarmee het recht gebruik te maken van de dienstverlening. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en mag door de gebruiker niet aan derden worden verstrekt. Gebruiker is te allen tijde aansprakelijk voor informatie die de gebruiker op het platform achterlaat.

4.3      Indien noodzakelijk geacht wordt door Het Register, kan deze het wachtwoord van het account van de gebruiker wijzigen om deugdelijk functioneren van de dienst doorgang te laten vinden. De gebruiker zal daarvan per email op de hoogte worden gebracht.

4.4      Het recht op gebruik van de website is beperkt tot de dienstverlening welke valt onder het door de gebruiker aangeleverde Kamer van Koophandel nummer. Het gebruikmaken op naam van en in opdracht van andere bedrijven, niet vallend onder het Kamer van Koophandel nummer zoals bij overeenkomst verstrekt, is niet toegestaan.

4.5      Het gebruikersrecht van de gebruiker voor de website, aangeleverd door Het Register, is niet overdraagbaar aan derden zonder schriftelijke toestemming van Het Register. Onder derden vallen ook moedermaatschappijen, dochter- of zusterondernemingen gelinkt aan het KVK nummer opgegeven door gebruiker.

4.6      Het Register is gerechtigd om de website aan te passen en/of (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of delen ervan in het geval van bijvoorbeeld onderhoud, zonder dat recht op schadevergoeding vanuit de gebruiker richting Het Register ontstaat. Werkzaamheden aan de website zullen zoveel mogelijk buiten kantooruren (08:00-17:00 uur) plaatsvinden om hinder voor gebruiker te voorkomen. 

4.7      Het Register houdt zich het recht voor informatie aangeleverd door de gebruiker te controleren of gebruiker te benaderen voor aanvullende informatie. Bij gebleken misbruik van de aangeleverde informatie of misbruik van het systeem, kan Het Register overgaan tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

4.8      Het Register heeft de inhoud van de website en de werking van het achterliggend systeem zorgvuldig getest alvorens publiekelijk gemaakt. Het Register kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid van door gebruiker aangeleverde informatie.

Artikel 5 – gebruikersregels

5.1      Het Register maakt het platform toegankelijk voor de meest gangbare browsers. Het Register kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontoegankelijkheid door middel van een door gebruiker gekozen browser.

5.2      Het Register acht zich niet verantwoordelijk om toegang tot haar producten te garanderen na veranderingen in het besturingssysteem van gebruiker of na updates in het door gebruiker gekozen browsersysteem. Het Register zal alles doen binnen haar macht om de overlast van updates in browsersystemen tot een minimum te beperken en haar dienstverlening aan te passen op de nieuwe situatie.

5.3      Het Register maakt dagelijks een back-up van haar systemen en zal deze 7 dagen bewaren. Indien noodzakelijk zal Het Register deze back-up inzetten om voortgang van haar dienstverlening te garanderen. Bij inzet van een back-up bestaat de mogelijkheid dat bepaalde recente informatie van gebruiker verloren gaat. Het Register zal de overlast tot een minimum beperken maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dataverlies.

5.4      Het Register heeft een privacy verklaring opgesteld en door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat de gebruiker ook akkoord met de privacy verklaring welke te downloaden is via de website of kosteloos kan worden toegezonden per e-mail indien gewenst.

5.5      Gebruiker garandeert dat de door gebruiker aangeleverde informatie waaronder (maar niet beperkt zijnde tot) naam, adres, Kamer van Koophandel nummer, e-mailadres en/of telefoonnummer juist en up-to-date is.

5.6      De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens en garandeert dat de inhoud hiervan correct is en niet onrechtmatig wordt gebruikt. Daarnaast garandeert de gebruiker dat gegevens welke hem toekomen vanuit het gebruik van het platform, ten allen tijde op een rechtmatige manier worden behandeld en niet worden opgeslagen op een systeem buiten de website van Het Register om.

5.7      De gebruiker zal de aangereikte informatie vanuit Het Register op een correcte wijze gebruiken en hiermee Het Register en haar klanten geen schade toebrengen. Persoonsgegevens welke doormiddel van de dienstverlening door Het Register zijn verkregen mogen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

5.8      Het is gebruiker verboden persoonsgegevens en/of e-mailadressen van andere gebruikers te verzamelen en/of op te slaan om welke reden dan ook.

5.9      Indien gebruiker handelt in strijd met artikel 5.6, 5.7 of 5.8, kan Het Register een direct opeisbare boete opleggen, zonder rechtelijke tussenkomst, van € 1.000,- per gebeurtenis. Het Offerteregister hanteert hierbij de norm dat oneigenlijk gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis. Daarnaast kan Het Register anderen bijstaan door maatregelen te nemen of schadevergoeding te eisen aan gebruiker.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

6.1      Het Register spant zich naar alle redelijkheid in om diefstal en/of verlies van gegevens, of vormen van onrechtmatig gebruik door gebruiker(s) of derden te voorkomen maar kan hiervoor geen garantie bieden. 

6.2      Indien gebruiker misbruik meent te constateren kan men een e-mail sturen naar info@offerteregister.nl met daarin een beschrijving van de aard van het voorval. Het Register acht zich verantwoordelijk om de melding binnen afzienbare tijd, doch uiterlijk binnen 24 uur, in behandeling te nemen en de gebruiker van de voortgang op de hoogte te brengen.

6.3      Het Register kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade ten gevolge van grove schuld of opzettelijk veroorzaakt door Het Register. Onder directe schade wordt verstaan de maatregelen die gebruiker heeft moeten treffen om tekortkomingen in de dienstverlening van Het Register te herstellen zodat deze in overeenstemming is met de overeenkomst.

6.4      De directe schade waarvoor Het Register aansprakelijk kan worden gesteld kan nooit meer bedragen dan de vergoeding voor het gebruik maken van de dienstverlening met een maximum van € 800,-.

6.5      Op deze algemene voorwaarden en gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

6.6      Optredende geschillen zullen exclusief aan een daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van Amsterdam worden voorgelegd.

Artikel 7 – prijzen, betalingen en abonnementsvormen

7.1      Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief vanuit overheidswege opgelegde vergoedingen en/of heffingen. De BTW en vanuit overheidswege verschuldigde vergoedingen en/of heffingen zullen in rekening gebracht worden op de factuur.

7.2      Verschuldigde bedragen zullen jaarlijks, of indien anders overeengekomen in de overeenkomst, middels een digitale factuur in rekening worden gebracht bij gebruiker. De gebruiker zal hiervoor een e-mailadres toewijzen om de factuur digitaal te ontvangen.

7.3      Gebruiker zal de verschuldigde bedragen betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.4      Indien gebruiker niet aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen zal Het Register de dienstverlening aan gebruiker stopzetten. Incassokosten evenals advocaatkosten worden in rekening gebracht bij de gebruiker.

7.5      Het Register behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen. Tenzij anders is overeengekomen gaan tariefswijzigingen in bij verlenging van of vernieuwing van de bestaande overeenkomst. Tariefswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor aanvang bekend worden gemaakt per e-mail en ingaan bij aanvang van een nieuwe termijn van het abonnement.

7.6      Indien gebruiker niet akkoord gaat met de tariefswijzigingen kan gebruiker de overeenkomst opzeggen binnen 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging ingaat. De opzegging dient te passeren conform artikel 3.4.