Direct contact? 020 - 223 55 61
Menu

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten geleverd door Het Offerteregister B.V. te Amsterdam, hierna te benoemen als Het Register. De privacyverklaring heeft als doel u als klant of gebruiker te informeren over het gebruik en de verwerking van privacy gevoelige informatie door Het Register. Deze verklaring geeft weer waarom gegevens opgeslagen worden, wat ermee gedaan wordt en wat u kunt doen als u bezwaar heeft tegen het opnemen en bijhouden van persoonlijke gegevens.

Het register neemt het opslaan en het verwerken van uw persoonsgegevens serieus en wil voorkomen dat hierover onduidelijkheid bestaat. Daarnaast begrijpt Het Register dat veel van haar klanten het niet wenselijk achten dat persoonsgegevens in handen van derden komen. Het Register zet zich in om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Het Register gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven.

 

Noodzaak tot het verzamelen van persoonsgegevens

Om van de dienstverlening van Het Register gebruik te kunnen maken dient een betaald abonnement afgesloten te zijn. Om contact op te nemen en te factureren is het noodzakelijk over gegevens te beschikken van uw bedrijf en een of meerdere contactperso(o)n(en). Deze gegevens bewaren wij onder de noemer klantgegevens. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk een abonnement af te sluiten bij Het Register.

Het Register biedt een PAAS dienstverlening aan. PAAS staat voor Platform As A Service en dit houdt in dat Het Register digitale dienstverlening exploiteert waarbij een platform als basis dient. Op dit platform worden contactgegevens uitgewisseld van partijen die, op basis van ingevulde gegevens, iets voor elkaar kunnen betekenen op projectbasis. Om te zorgen dat deze partijen contact kunnen opnemen met elkaar en vrij met elkaar kunnen handelen, worden deze contactgegevens vrijgegeven en inzichtelijk gemaakt aan de andere partij. Wij bewaren deze gegevens onder de noemer: projectgegevens. De meeste gegevens worden onttrokken uit de klantgegevens. Zonder deze projectgegevens is het niet mogelijk om gebruik te maken van de dienstverlening van Het Register.

Zoals ieder bedrijf brengen wij potentiele klanten graag op de hoogte van de dienstverlening van Het Register. Men kan zich hiervoor aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met enige regelmaat (max. 1 keer per week) verzonden naar opgegeven emailadressen. Deze e-mailadressen bewaren wij onder de noemer: marketinggegevens.


Opslaan van gegevens

Al deze gegevens worden bewaard binnen het platform en opgeslagen op serverruimte van derden. De duur waarvoor elk van deze gegevens opgeslagen wordt is afhankelijk van het soort gegevens en evt. wettelijke verplichtingen.

  • Klantgegevens worden bijvoorbeeld tot 7 jaar behouden i.v.m. wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst.
  • Projectgegevens zijn na beëindiging van een abonnement niet meer inzichtelijk voor derden.
  • Marketinggegevens kunnen op uw verzoek verwijderd worden en worden na opzegging niet meer bewaard.

Daarnaast maakt het platform gebruik van versleuteling van gegevens om extern onbevoegd inzicht, diefstal of oneigenlijk gebruik te voorkomen. Indien zich een datalek voordoet zal Het Register de betrokken partijen daarvan op de hoogte brengen conform Nederlands recht.  


Toegang tot uw gegevens

De medewerkers van Het Register hebben toegang tot uw gegevens. Zij ondertekenen hiervoor een document dat men zich bewust is van de vertrouwelijkheid van deze gegevens en dat men dit op juiste en rechtmatige manier zal verwerken.

Naast de medewerkers van Het Register zijn ook andere partijen met hun dienstverlening betrokken bij de totstandkoming en werking van het platform. Denk hierbij aan de ontwikkelaar van het platform en een partij welke verantwoordelijk is voor de hosting. Zij kunnen inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens. Om dit ordelijk te laten verlopen en misbruik te voorkomen, sluit Het Register verwerkingsovereenkomsten af. Daarnaast bekijkt Het Register kritisch de werkwijze van deze bedrijven. U heeft het recht om inzage te verkrijgen welke partijen met uw gegevens werken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen naar info@offerteregister.nl


Cookies

Het Register gebruikt naast functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het correct werken van de website, analytische en tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat de website optimaal functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden voor toekomstig gebruik.Tracking Cookies zorgen ervoor dat wij u aangepaste content kunne laten zien doormiddel van gerichte advertenties. Tevens helpen deze cookies ons een profiel te schetsen van potentiële klanten.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Rechten van de betrokkene

Als klant heeft u een aantal rechten waarvan wij u op de hoogte willen brengen:

  •  U heeft het recht op inzage in uw gegevens die door Het Register worden bewaard of verwerkt.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen of te rectificeren binnen de bestanden van Het Register.
  • U heeft het recht om Het Register de opdracht te geven tot het stoppen van verwerking persoonsgegevens of de verwerking van gegevens te beperken.
  • U heeft het recht om uw gegevens door Het Register te laten overdragen aan een derde partij.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Register.
  • U heeft het recht om niet louter op geautomatiseerde verwerking beoordeeld te worden of de verwerking van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst.

 

Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@offerteregister.nl U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website.

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de autoriteit benaderen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/